دسته: سونا.استخر.جکوزی

تیر 19
اصول طراحی استخر

1-شکل استخر  فرم استخر دارای محدویتی نیست و میتوان استخر را تقریباً به هر شکلی اجرا…